Thước dây chỉ là một trong những dụng cụ để đo lường nhưng nó được sử dụng rộng rãi ở dạng này hoặc dạng khác. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu